ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।

Facebook Comments