ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ


Global Punjab TV Inc. – 109 Van Buren Dr. Paramus New Jersey 07652

Phone:(201) 281-4889 E-mail:[email protected]


ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ